Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Utestående köpeskilling inbetald

GoldBlue AB har erhållit 5,2 Mkr från köparen av GoldBlue Ltd. Detta är slutlig återstående betalning från köparen av GoldBlue Ltd.

Kassan i GoldBlue AB per den 1 juni 2020 är 23,2 Mkr, av detta skall ca 15,3 Mkr delas ut till aktieägarna i det pågående inlösenprogrammet.

Denna information är sådan information som GoldBlue AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 12:03 CET den 1 juni 2020.

För frågor vänligen kontakta GoldBlue på runlod@gmail.com.

Vänligen besök också bolagets websida för mer information på www.goldblueab.se.

Stockholm den 1 juni 2020

För mer information kontakta:
Rune Löderup
runlod@gmail.com
+46 (0)8-55925266

Kort om GoldBlue
GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag. GoldBlue är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Filer för nedladdning