Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

GoldBlue: Utser beQuoted till bolagets Mentor på Nordic SME

GoldBlue AB (under namnändring till Coegin Pharma AB) har ingått avtal med beQuoted AB att agera som bolagets Mentor. beQuoted tillträdde som Mentor för bolaget den 30 september 2020.

För frågor vänligen kontakta GoldBlue på td@coeginpharma.com.

Vänligen besök också bolagets websida för mer information på www.goldblueab.se.

Stockholm den 1 oktober 2020

För mer information kontakta:
Tore Duvold
td@coeginpharma.com
+45 61 90 50 66

Filer för nedladdning
2020-10-08
Regulatorisk

Bolagsverket har idag registrerat de beslut som antogs vid extra bolagsstämma den 29 september 2020. Besluten gällde vinstutdelning, bolagsordningsändringar, företagsnamn, kvittningsemission, styrelse och revisor, bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner. Nytt antal registrerade aktier och röster uppgår till 509 301 804.

2020-09-29
Regulatorisk

Idag den 29 september 2020, hölls extra bolagsstämma i GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget"). Stämman beslutade enhälligt att bifalla samtliga beslutsförslag vilket innebär att det omvända förvärvet av Coegin Pharma AS nu är slutfört. I enlighet med tidigare publicerat pressmeddelande utsågs Tore Duvold till verkställande direktör på det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet. Bolaget genomgår nu en omnoteringsprocess vid NGM Nordic SME och under noteringsprocessen handlas Bolagets aktie på NGM Nordic SME:s observationslista.

1
2