Pressmeddelanden

GoldBlue offentliggör informationsbroschyr inför extra bolagsstämma den 29 september 2020

GoldBlue AB ("GoldBlue") offentliggör informationsbroschyr inför extra bolagsstämma den 29 september 2020 med anledning av det villkorade förvärvet av Coegin Pharma AS.

Bakgrund
Den 30 juli 2020 undertecknade styrelsen i GoldBlue ett aktieöverlåtelseavtal med Coegin Pharma AB avseende ett villkorat förvärv av samtliga aktier i dess helägda dotterbolag Coegin Pharma AS. GoldBlue avser att finansiera förvärvet genom en kvittningsemission, genom vilken Coegin Pharma AB blir majoritetsägare i GoldBlue, ett s.k. omvänt förvärv. GoldBlue AB:s firmanamn och verksamhet avses därefter ändras till Coegin Pharma AB:s firmanamn och verksamhet. Coegin Pharma AB kommer efter transaktionen att skifta ut de erhållna aktierna i GoldBlue till sina aktieägare. GoldBlue är idag noterade på NGM Nordic SME och målsättningen är att aktien fortsatt ska vara noterad på den aktuella marknadsplatsen under firmanamnet Coegin Pharma AB. Den vidare marknadsnoteringen förutsätter godkännande av NGM.

Förväntad tidsplan

21 september 2020 Extra bolagsstämma i Coegin Pharma AB för beslut om bl.a. godkännande av den villkorade försäljningen.
29 september 2020 Extra bolagsstämma i GoldBlue för beslut om bl.a. kvittningsemission för erläggande av köpeskilling, erforderliga bolagsordningsändringar och val av styrelse.
Nov 2020 Utskiftning av GoldBlue-aktier till aktieägarna i Coegin Pharma AB.
Nov - Dec 2020 Planerat godkännande av om fortsatt notering från NGM efter byte av verksamhet.

Informationsbroschyren finns tillgänglig på GoldBlue's hemsida www.goldblueab.se och samma dokument är bifogat som en pdf fil till detta pressmeddelande.

För frågor vänligen kontakta GoldBlue på [email protected].

Vänligen besök också bolagets websida för mer information på www.goldblueab.se.

Stockholm den 14 september 2020

För mer information kontakta:
Rune Löderup
[email protected]
+46 (0)8-55925266

Kort om GoldBlue
GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag. GoldBlue är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

2020-10-09
Regulatorisk

Bolagsverket har registrerat namnändringen från GoldBlue AB (publ) till Coegin Pharma AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.

2020-10-08
Regulatorisk

Bolagsverket har idag registrerat de beslut som antogs vid extra bolagsstämma den 29 september 2020. Besluten gällde vinstutdelning, bolagsordningsändringar, företagsnamn, kvittningsemission, styrelse och revisor, bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner. Nytt antal registrerade aktier och röster uppgår till 509 301 804.

2020-09-29
Regulatorisk

Idag den 29 september 2020, hölls extra bolagsstämma i GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget"). Stämman beslutade enhälligt att bifalla samtliga beslutsförslag vilket innebär att det omvända förvärvet av Coegin Pharma AS nu är slutfört. I enlighet med tidigare publicerat pressmeddelande utsågs Tore Duvold till verkställande direktör på det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet. Bolaget genomgår nu en omnoteringsprocess vid NGM Nordic SME och under noteringsprocessen handlas Bolagets aktie på NGM Nordic SME:s observationslista.

2020-09-14
Regulatorisk

GoldBlue AB ("GoldBlue") offentliggör informationsbroschyr inför extra bolagsstämma den 29 september 2020 med anledning av det villkorade förvärvet av Coegin Pharma AS.

2020-09-14
Regulatorisk

Med anledning av det tidigare kommunicerade villkorade förvärvet av Coegin Pharma AS och den kommande extra bolagsstämman den 29 september 2020 offentliggör GoldBlue AB ("GoldBlue") ytterligare information om Coegin Pharma AS och dess verksamhet. Coegin Pharma AS har som tillägg till tidigare kommunicerade utvecklingsprojekt som målsättning att genomföra en Fas IIa proof-of-concept studie under 2021 inom aktinisk keratos alternativt basalcellscancer. Denna studie är fullt finansierad med bolagets befintliga medel och denna första viktiga milestone förväntas nås under utgången av 2021.

2020-09-10
Regulatorisk

GoldBlue AB ("GoldBlue") rapporterar att Tore Duvold från och med idag utsetts till verkställande direktör i Coegin Pharma. Avgående VD, Berit Johansen, som tillika är grundare av Coegin Pharma, fortsätter i ledningsgruppen som Chief Scientific Officer. Efter slutfört omvänt förvärv av Coegin Pharma AS kommer Tore Duvold att utses till verkställande direktör i GoldBlue. Det beräknas ske den 29 september 2020.

2020-08-28
Regulatorisk

GoldBlue AB har idag publicerat sin delårsrapport för januari-juni 2020

Första halvåret: 1 januari - 30 juni 2020

  • Nettointäkter uppgick till 0,0 Mkr (0,6)
  • Försäljningskostnader var oförändrade 0,0 Mkr (0,0)
  • Bruttoresultatet minskade till 0,0 Mkr (0,6)
  • Administrationskostnader minskade till -1,2 Mkr (-1,6)
  • Resultatet före skatt uppgick till -1,3 Mkr (-0,6)
2020-08-27
Regulatorisk

Styrelsen i GoldBlue AB kallar härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 september 2020.

1
2
...
7
>>