Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

GoldBlue offentliggör informationsbroschyr inför extra bolagsstämma den 29 september 2020

GoldBlue AB ("GoldBlue") offentliggör informationsbroschyr inför extra bolagsstämma den 29 september 2020 med anledning av det villkorade förvärvet av Coegin Pharma AS.

Bakgrund
Den 30 juli 2020 undertecknade styrelsen i GoldBlue ett aktieöverlåtelseavtal med Coegin Pharma AB avseende ett villkorat förvärv av samtliga aktier i dess helägda dotterbolag Coegin Pharma AS. GoldBlue avser att finansiera förvärvet genom en kvittningsemission, genom vilken Coegin Pharma AB blir majoritetsägare i GoldBlue, ett s.k. omvänt förvärv. GoldBlue AB:s firmanamn och verksamhet avses därefter ändras till Coegin Pharma AB:s firmanamn och verksamhet. Coegin Pharma AB kommer efter transaktionen att skifta ut de erhållna aktierna i GoldBlue till sina aktieägare. GoldBlue är idag noterade på NGM Nordic SME och målsättningen är att aktien fortsatt ska vara noterad på den aktuella marknadsplatsen under firmanamnet Coegin Pharma AB. Den vidare marknadsnoteringen förutsätter godkännande av NGM.

Förväntad tidsplan

21 september 2020 Extra bolagsstämma i Coegin Pharma AB för beslut om bl.a. godkännande av den villkorade försäljningen.
29 september 2020 Extra bolagsstämma i GoldBlue för beslut om bl.a. kvittningsemission för erläggande av köpeskilling, erforderliga bolagsordningsändringar och val av styrelse.
Nov 2020 Utskiftning av GoldBlue-aktier till aktieägarna i Coegin Pharma AB.
Nov - Dec 2020 Planerat godkännande av om fortsatt notering från NGM efter byte av verksamhet.

Informationsbroschyren finns tillgänglig på GoldBlue's hemsida www.goldblueab.se och samma dokument är bifogat som en pdf fil till detta pressmeddelande.

För frågor vänligen kontakta GoldBlue på runlod@gmail.com.

Vänligen besök också bolagets websida för mer information på www.goldblueab.se.

Stockholm den 14 september 2020

För mer information kontakta:
Rune Löderup
runlod@gmail.com
+46 (0)8-55925266

Kort om GoldBlue
GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag. GoldBlue är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.