Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Coegin Pharma AB har slutfört omnoteringsprocessen på Nordic SME

Coegin Pharma AB (nedan "Coegin Pharma"), meddelar härmed att NGM-börsen har godkänt dess omnoteringsprocess på Nordic SME. NGM-börsen har meddelat att aktierna i Coegin Pharma därför kommer att återföras till ordinarie notering.

Coegin Pharma (dåvarande GoldBlue AB) offentliggjorde den 30 juli 2020 att bolaget ingått ett avtal om villkorat förvärv av Coegin Pharma AS. Betalning inklusive tilläggsköpeskilling skedde genom kvittningsemissioner om sammanlagt 360 634 559 aktier i Coegin Pharma för 0,084 kronor per aktie, motsvarande 70,24 % av antalet aktier och röster i bolaget. På sedvanligt sätt kom en omnoteringsprocess att, som villkor för Coegin Pharmas fortsatta notering enligt Nordic SME-regelverket, påbörjas. Under den aktuella omnoteringsprocessen har Coegin Pharmas aktie handlats under observation på Nordic SME, vilket är ett standardförfarande vid ett s.k. omvänt förvärv som innebär en väsentlig förändring av verksamheten. Syftet med omnoteringsprocessen var att säkerställa att Coegin Pharma efter affären uppfyller samtliga noteringskrav gällande bland annat verksamhet, ägare, ledning, styrelse samt kapacitet för informationsgivning.

Coegin Pharma meddelar härmed att bolaget slutfört den ovannämnda omnoteringsprocessen och i samband med denna upprättat ett informationsmemorandum som avser den nybildade koncernen, vilken bifogas till detta pressmeddelande. Informationsmemorandumet finns även tillgängligt på bolagets hemsida.

Rådgivare
Klara Stock Market Adviser AB var finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl var legal rådgivare i samband med omnoteringsprocessen.

Lund den 18 januari 2021

För mer information, vänligen kontakta:

Tore Duvold, VD
E-post: td@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com. Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

2021-02-25

BioStock har den 25 februari 2021 publicerat en intervju med ansvariga klinikern i det kliniska programmet, professor Merete Hædersdal om aktinisk keratos och Coegin Pharmas kliniska utvecklingsprogram på sin hemsida. Intervjun finns även tillgänglig på Coegin Pharmas hemsida.

2021-01-26
Regulatorisk

Det pressmeddelande som offentliggjordes idag 2021-01-26 08:53 innehöll korrekt bilaga men saknade textinnehåll. Rättelsen avser därför ett förtydligande av tidigare skickat pressmeddelande med information gällande inledning av samarbete med Studies&Me för utveckling av innovativ medicinsk behandling för patienter med aktinisk keratos. Texten finns nu återgiven i denna rättelse.

2021-01-26
Regulatorisk
2021-01-18
Regulatorisk

Coegin Pharma AB (nedan "Coegin Pharma"), meddelar härmed att NGM-börsen har godkänt dess omnoteringsprocess på Nordic SME. NGM-börsen har meddelat att aktierna i Coegin Pharma därför kommer att återföras till ordinarie notering.

2020-12-18

BioStock har den 18 december 2020 publicerat en statusrapport om Coegin Pharma på sin hemsida. Statusrapporten finns även tillgänglig på Coegin Pharmas hemsida.

2020-11-11
Regulatorisk

Coegin Pharma AB ("Bolaget") meddelar att en tilläggsköpeskilling om cirka 0,35 MSEK utfaller till Amrahp Nigeoc AB (tidigare Coegin Pharma AB), säljaren av Coegin Pharma AS. I samband med det omvända förvärvet av Coegin Pharma AS meddelades att en tilläggsköpeskilling skulle kunna utlösas baserat på kvarvarande kassabehållning i Bolaget efter slutfört förvärv. Styrelsen har i enlighet med bemyndigande från den extra bolagsstämman den 29 september 2020 beslutat om riktad kvittningsemission för reglering av den aktuella tilläggsköpeskillingen.

2020-10-23
Regulatorisk

Coegin Pharma AB meddelar idag att bolagets styrelse har fastställt avstämningsdagen för att erhålla utdelning av Coegin Pharma AB:s aktier i GB Dividend AB till den 5 november 2020.

1
2
3
4
5
6