Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Coegin Pharma AB genomför en riktad emission till garant i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen samt meddelar att företrädesemissionen nu är registrerad

Coegin Pharma AB ("Coegin" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission som offentliggjordes den 26 februari 2021 ("Företrädesemissionen"), och som finansierar Bolagets uppdaterade projektplan samt omstruktureringen av verksamheten. I samband med Företrädesemissionen genomför Bolaget nu en riktad emission, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, till en garant i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av aktier ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är 0,32 SEK per aktie, vilket motsvarar priset per aktie i Företrädesemissionen. Företrädesmissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BT är den 16 april 2021. De nyemitterade aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive depå/VP-konto den 22 april 2021.

Som kommunicerats i samband med Företrädesemissionen, hade garanterna möjlighet att välja att erhålla sin garantiersättning i form av kontanter eller aktier. En garant har valt att erhålla garantiersättning i form av aktier i Bolaget. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 april 2020, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 938 932 aktier.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att som ett led i Företrädesemissionen uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanten till följd av ingånget garantiavtal.

Teckningskursen i Ersättningsemissionen är 0,32 SEK per aktie, vilket motsvarar priser per aktie i Företrädesemissionen i enlighet med garantiavtalet, varför styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig. Betalning har skett genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Coegin med 938 932 aktier till totalt 612 593 931 aktier och Bolagets aktiekapital ökar med totalt 42 251,94 SEK till 27 566 726,895 SEK. Utspädningen med anledning av Företrädesemissionen uppgår till cirka 0,15 procent.

Nedan presenteras den garant som begärt att erhålla sin respektive garantiersättning i form av aktier i Bolaget:

- Råsunda Förvaltning AB, org. nr. 556740-7688

Därutöver låter Bolaget meddela att Företrädesemissionen nu är registrerad hos Bolagsverket. Till följd av detta har konvertering av BT till stamaktier beställts hos Euroclear. Bolaget avser att anta följande tidsplan.

- Sista dag för handel med BT på NGM Nordic SME - 16 april 2021

- Avstämningsdag - 20 april 2021

- Tidpunkt för när de nya stamaktierna syns på respektive VP-konto/depå - 22 april 2021

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Tore Duvold, VD
E-post: td@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com. Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

2021-03-11
Regulatorisk

Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma" eller "Bolaget") har härmed nöjet att meddela att bolaget, i enlighet med tidigare kommunicerad tidsplan, den 11 mars 2021 har lämnat in ansökan för klinisk prövning (CTA, Clinical Trial Application) till det danska läkemedelsverket och till den vetenskapliga etikkommittén. Ansökan gäller för tillstånd att starta en klinisk fas I/II-studie med läkemedelskandidaten AVX001 inom aktinisk keratos. Svar förväntas erhållas inom 90 dagar.

2021-03-10

BioStock har den 10 mars 2021 publicerat en artikel om Coegin Pharmas nya strategi och nyemissioner för att finansiera denna på sin hemsida. Artikeln finns även tillgänglig på Coegin Pharmas hemsida.

2021-02-26
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande.

Styrelsen i Coegin Pharma AB ("Coegin" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 31,4 MSEK fördelat på en riktad nyemission av aktier om cirka 15 MSEK ("Riktade Emissionen") samt en företrädesemission av aktier om cirka 16,4 MSEK ("Företrädesemissionen" tillsammans "Emissionerna"). Investerare i den Riktade Emissionen är det holländska investmentföretaget Nyenburgh Holding BV.

Emissionerna ska tillsammans med befintliga medel finansiera Bolagets planerade kombinerade fas I/II studie av sin enzymhämmande läkemedelskandidat i aktinisk keratos, planering och uppstart av Bolagets framtida fas IIa studie av sin enzymhämmande läkemedelskandidat i basalcellscancer och vidare de prekliniska undersökningar som Bolagets framtida dotterbolag skall genomföra tillsammans, se separat pressmeddelande som kommunicerats idag.

1
2
3
4