Tidsplan

Under den kommande 12-månaders perioden kommer Coegin Pharma att fokusera på följande projekt med tillhörande milstolpar:

Topisk behandling av aktinisk keratos
Med start i andra kvartalet 2021 kommer Bolaget inleda en klinisk fas IIa studie avseende aktinisk keratos. Dokumentationen från de redan genomförda kliniska studierna avseende psoriasis kommer i stor utsträckning att användas för godkännande av den kliniska studien avseende aktinisk keratos. Studien planeras att genomföras i Danmark.

Övergripande tidplan:

  1. Ansökan om etikprövning och till den danska läkemedelsstyrelsen – Q1 2021
  2. Rekrytering av patienter och initiering av studien - Q2 2021
  3. Studien avslutas - Q4 2021

Systemisk behandling av cancersjukdomar
Flera läkemedelskandidater har doserats i djur och har visat lovande effekter i både cancer- och njurmodeller. Då läkemedelskandidaten för cancerindikationer kommer att administreras oralt behöver Bolaget genomföra en grundläggande studie för att jämföra egenskaper i förhållande till en oral formulering. Målet är att kunna lämna in en ansökan om klinisk prövning, så kallad fas I, under 2022.

Övergripande tidplan:

  1. Utredning av två läkemedelkandidaters egenskaper vid oral administration – Q4 2020
  2. Val av optimal läkemedelskandidat – Q1 2021
  3. Val av inledande cancerindikation – Q2 2021