Forskning och forskningsportfölj

Coegin Pharmas forskning bygger på följande grundpelare:

  • Det terapeutiska målet är ett så kallat nyckelenzym (cPLA₂α) som orsakar frisättning av arakidonsyra som leder till aktivering av multipla inflammatoriska och proliferativa förlopp som spelar en avgörande roll för en lång rad sjukdomar
  • Att hämma cPLA₂α förutses ha en terapeutisk effekt på cancer och inflammatoriska sjukdomar via en ny terapeutisk interventionspunkt
  • Bolagets läkemedelskandidater är potenta och selektiva inhibitorer av cPLA₂α och har uppvisat ”proof of efficacy” i flertalet prekliniska sjukdomsindikationer
  • Att Bolagets läkemedelskandidater är inriktade på indikationer med stora ouppfyllda kliniska behov som har en stor marknadspotential

För närvarande äger Coegin Pharma AB en sammansatt forskningsportfölj bestående av två kemiska substansfamiljer och ett antal aktiva föreningar som skyddas av flera patentfamiljer. Bolaget har erhållit ”proof of concept” i en första klinisk fas IIa-studie vilket har givit en bra validering av verkningsmekanismen. Denna mekanism leder till sänkt inflammatoriskt tillstånd på cellnivå och i förlängningen minskad fibros, det vill säga sänkt celldelningstakt, vilket bland annat är en av de relevanta orsakerna till negativ utveckling av inflammatoriskt drivna cancerformer och kroniska njursjukdomar.

Bolaget har dessutom uppnått signifikanta effekter på djur samt andra data som stödjer användning av cPLA₂α-hämmare vid sjukdomar inom cancer samt vid fibrotiska sjukdomar i njure och lunga. Dessa resultat lovar gott för utvecklingen av nya cPLA₂α -inriktade, systemiska behandlingar av cancerindikationer där det finns ett stort identifierat medicinskt behov. Detta bedöms också vara områden som är av stort intresse för läkemedelsföretag som vill utveckla nya innovativa behandlingar inom cancer.