Affärsinriktning och strategi

Enligt Coegin Pharmas bedömning så har Bolagets läkemedelskandidater, baserat på dess profil och hittills befintliga validering, potential att bli värdefulla behandlingsalternativ till existerande läkemedel. Med de positiva kliniska resultaten av fas IIa-studien för behandling av psoriasis, där 26 patienter ingick, i kombination med solida data från ett flertal cell- och djurmodeller stödjs möjligheten för en effektiv behandling av aktinisk keratos och basalcellscancer med Bolagets cPLA₂α-hämmare.

Därutöver har Bolagets läkemedelskandidater genom att reglera cPLA2α -enzymet visat god effekt mot tumörtillväxt vid trippel negativ bröstcancer i flera terapeutiska djur- och cellmodeller samt även i cellmodeller av leukemi.

Coegin Pharmas läkemedelskandidater har även visat lovande effekter i modeller av kronisk njursvikt. De framtida utvecklingsmöjligheter inom njursjukdomar är mycket intressanta och kommer därför att utvärderas vidare, men eventuella initiativ kommer att kräva separat finansiering vilket möjligtvis kommer att ske via en spin-off. Beslut om detta kommer att ske under 2022.