Verksamheten

Coegin Pharma AB är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av småmolekylbaserade läkemedelskandidater med målinriktning mot nyckelenzymet cPLA₂α som ingår i fosfolipas A2-familjen. Huvudfokus är sjukdomar där cPLA2α spelar en avgörande roll och där det medicinska behovet är stort. Forskningen har visat att enzymet spelar en central roll vid inflammation och okontrollerad celltillväxt och har validerats både prekliniskt och kliniskt som ett relevant terapeutiskt mål vid flera sjukdomar – exempelvis aktinisk keratos, basalcellscancer, leukemi, trippelnegativ bröstcancer samt kronisk njursjukdom.

De selektiva hämmarna av cPLA2α är småmolekyler baserade på två olika molekylklasser. Substanserna har en utmärkt säkerhetsprofil och inga oväntade biverkningar har observerats hos vare sig djur eller människa. Bolagets verkningssamma och selektiva läkemedelskandidater har visat mycket positiv effekt i modeller för cancer, inflammation och njursjukdomar samt inte minst avseende utvändig behandling av psoriasis vilket verifierats via en klinisk fas IIa-studie genomförd av Bolaget.