Om oss

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA₂α som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa alternativt till fas IIb, för att därefter utlicensiera utvecklingsprojekten till större internationella aktörer. 

Affärsmodell och strategi
Coegin Pharmas affärsmodell bygger på att genom en effektiv och väldokumenterad metod utveckla nya innovativa läkemedelskandidater för sjukdomar där det medicinska behovet är stort och det viktiga enzymet cPLA₂α spelar en avgörande roll i sjukdomsutvecklingen. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av verksamma läkemedelskandidater till fas IIa alternativt till fas IIb. Ambitionen är att utlicensiera läkemedelskandidaterna till internationella aktörer med sedvanliga betalningsupplägg innefattandes betalningar för milestones och royaltyintäkter när läkemedlet når marknaden.

Utvecklingsplan 
Bolagets utvecklingsprojekt bygger på samma verkningsmekanism och styrelsen bedömer att Coegin Pharma besitter unika möjligheter att utveckla first in class-läkemedel för behandling av flera allvarliga sjukdomar där behandlingen för närvarande är otillräcklig. Under 2021 kommer Coegin Pharma enbart bedriva utveckling av läkemedel för behandling av hudcancersjukdomar. Såsom tidigare kommunicerats avser Coegin Pharma genomföra en kombinerad fas I/II-studie inom aktinisk keratos och som tillägg till tidigare utvecklingsplan planerar Bolaget därefter att genomföra en fas IIa-studie under 2022 i basalcellscancer. Renodlingen genomförs för att ge ett ökat fokus, mer kostnadseffektiv utveckling och en riskspridning av Bolagets breda projektportfölj. Som ytterligare ett led i Bolagets fokusering och värdeutveckling av projektportföljen, avser Bolaget under 2021 bilda nya dotterbolag med fokus på systemisk behandling av cancer respektive fibros.