Kronisk njursjukdom (CKD)

Kronisk njursjukdom (CKD) är slutresultatet av en serie sjukdomar som påverkar njurfunktionen negativt vilket i slutänden kan leda till njursvikt och död. Vanligtvis är CKD associerad med metaboliska och hjärt-kärlsjukdomar (till exempel som ett resultat av diabetes, fetma och högt blodtryck) och sjukdomen är alltjämt obotlig då nuvarande behandlingar bara kan sakta sjukdomsförloppet utan att påverka de bakomliggande orsakerna. En av de typiska orsakerna till njursvikt vid CKD är fibros, det vill säga den progressiva bildningen av ärrvävnad som utlöses av ett komplext samspel mellan olika celltyper och som leder till ackumulering av stel bindväv. Att cPLA₂α har en funktionell roll vid CKD och fibros stöds av två huvudsakliga bevis; genetiska studier på möss visar att dessa djur är resistenta mot CKD och fibros när cPLA₂α saknas på grund av genetisk manipulation samt att cPLA₂α-genen är överuttryckt i olika prover erhållna från CKD-patienter. Det sistnämnda är ett starkt prov på att cPLA₂α-genen spelar en viktig roll också för patienter med CKD och fibros. Coegin Pharma har ackumulerat betydande valideringsdata i prekliniska modeller av CKD och visat att farmakologisk inhibering av cPLA₂α-enzymet liknar de genetiska resultaten som beskrivits ovan, nämligen att inhibering av enzymet resulterar i funktionell förbättring av njurfunktionen genom att bland annat påverka flertalet fibrotiska och inflammatoriska förlopp. Nuvarande behandlingsalternativ för CKD inkluderar generiska läkemedel som antingen fokuserar på diabeteshantering (för att förhindra njurkomplikationer) eller antihypertensiva medel. Emellertid fördröjer dessa läkemedel enbart sjukdomsförloppet utan att kunna erbjuda verkliga sjukdomsmodifierande fördelar.

Marknad

CKD är en växande global hälsoutmaning som i dagsläget påverkar cirka 10 procent av världens befolkning. Den totala marknaden för CKD var 79 miljarder USD 2018 och förväntas att växa till 95 miljarder USD 2023  (Källa: ) och mot bakgrund av det faktum att världen befolkning blir allt äldre och fler patienter lider av diabetes och fetma förväntas dessa kostnader stiga ytterligare framöver. Nya läkemedel med verkningsmekanismer som angriper själva kärnproblemen och visar nytta hos patienterna förväntas kunna ta stora marknadsandelar inom relevanta CKD indikationer..