Vision, affärside & mål

Vision

Coegin Pharma kommer att tillhandahålla en ny generation av säker och effektiv behandling av flertalet cancerformer där nuvarande behandlingsalternativ är otillräckliga.

Affärsidé

Coegin Pharmas affärsidé är att utveckla och utlicensiera innovativa läkemedelskandidater för behandling av cancer baserat på en ny och unik verkningsmekanism.

Mål

Coegin Pharmas långsiktiga mål är att skapa en effektiv och lönsam verksamhet genom att utveckla och utlicensiera läkemedelskandidater till internationella läkemedelsbolag. På kort sikt har Bolaget som målsättning att genomföra en fas IIa ”proof of concept”-studie under 2021 inom aktinisk keratos, alternativt basalcellscancer. Första viktiga milestones förväntas nås innan utgången av 2021. Under 2022 är målsättningen att lämna in ansökan om klinisk prövning, så kallad fas I, för ytterligare en cancerindikation.

Affärsmodell

Coegin Pharmas affärsmodell bygger på att effektivt och genom en väldokumenterad metodologi utveckla nya innovativa läkemedelskandidater för sjukdomar där det medicinska behovet är stort och där det viktiga enzymet cPLA₂α spelar en avgörande roll i sjukdomsutvecklingen. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av verksamma läkemedelskandidater till fas IIa, eller så kallade ”proof of concept”.

Därefter är ambitionen att utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer mot betalning vid undertecknande av avtal och delmålsbetalningar vid förutbestämda milstolpar samt royaltyintäkter när läkemedlet når marknaden. Genom att utlicensiera projekt i tidig fas uppnår Bolaget en god balans mellan framtida intäkter och risk samt kan fokusera verksamheten på sin kärnkompetens.