Pressmeddelanden

GoldBlues företrädesemission om 14,2 MSEK fulltecknad

Den 14 december 2018 avslutades teckningstiden i GoldBlue AB:s (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget") företrädesemission. Av emissionsstorleken om ca 14,2 MSEK tecknades 22 128 816 units, motsvarande ca 10 MSEK via nyttjande av rätter. 7 581 736 units, ca 3,4 MSEK tecknades utan företräde och 1 903 615 units, ca 0,8 MSEK, tecknades av emissionsgaranter i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts. Av ovanstående omfattar kvittningar av tidigare upptagna brygglån ca 2,9 MSEK. Emissionen, som var fullt ut garanterad, inbringar därmed ca 14,2 MSEK före emissionsomkostnader som beräknas uppgå till ca 2 MSEK inkluderande garanternas ersättningar.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i GoldBlue att uppgå till 63 228 334, samtliga aktier av samma slag. Aktiekapitalet ökas med 2 845 275,03 SEK för att efter företrädesemissionen uppgå till 5 690 550,06 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner som ges ut i emissionen av serie TO 2 fullt ut nyttjas kommer antal aktier i Bolaget att öka med 10 538 055 st, motsvarande en utspädning med ca 14,3 procent.

Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU) sker på NGM Nordic MTF fram tills dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas vara slutförd omkring den mitten av januari 2019.

Rådgivare i samband med emissionen har varit G&W Fondkommission och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut. G&W Fondkommission är Bolagets mentor avseende listningen vid NGM Nordic MTF.

Rune Löderup, styrelsens ordförande kommenterar: "Vi är nöjda över det stora intresse som emissionen har tilldragit sig i denna turbulenta aktiemarknad och jag vill passa på att dels tacka de aktieägare som fortsätter att stötta oss genom deltagande i den genomförda företrädesemissionen, och tacka för teckningar från nytillkommande aktieägare. Emissionen har också gett oss några nya välkända namn från igaming branschen som investorer. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att expandera tillväxten på våra marknader mot lönsamhet. Vi ser med tillförsikt fram emot utvecklingen under 2019.

Jihua Liu,

IR ansvarig Email: ir@goldblue.eu 

Tel: +46 (0)8 559 25 266

Denna information är sådan information som GoldBlue är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018 kl. 08:38 CET.  

GoldBlue AB är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med fokus på tillväxtmarknader i Asien.

Filer för nedladdning
2019-05-17
Regulatorisk

Aktieägarna i GoldBlue AB (publ), org. nr 559078-0465, kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 juni 2019 kl. 14.00. Årsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.

2019-05-16
Regulatorisk

GoldBlue AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2019. För årets första tre månader uppvisar GoldBlue nettointäkter på 4,3 miljoner kronor och ett resultat för perioden på -4,0 miljoner kronor. Under det första kvartalet 2019 har bolaget bland annat fokuserat arbetat med kostnadsreduceringar som har minskat antalet anställda med 22 procent samt fått in sin första kund inom det nya affärsområde B2B.

2019-05-08
Regulatorisk

Aktieägarna i GoldBlue AB (publ), org. nr 559078-0465, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 juni 2019 kl. 13.00. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.

2019-05-08
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

2019-04-18

GoldBlue har genom sitt dotterbolag integrerat JCBs kortlösning för den japansktalande marknaden. JCB card är en kreditkortslösning som liknar Visa-kort i väst. Det är en mycket viktigt betalmetod i Japan. 

2019-03-19
Regulatorisk

GoldBlue har idag tecknat sitt första avtal om att tillhandahålla B2B-tjänster till Hatien Vegas Entertainment Resorts online casino. Åtagande innebär licensiering av GoldBlues plattforms teknologi samt återförsäljning av GoldBlues integrerade spelinnehåll och övriga system. Avtalet är löpande och på minst 2 år.

2019-03-11
Regulatorisk

GoldBlues dotterbolag har idag öppnat sina vietnamesiska, indonesiska och thailändska marknader mot affiliates, efter en framgångsrik månadslång testperiod med en sluten grupp av affiliate partners.

2019-02-27
Regulatorisk

Idag släpptes ett urval av spel från CQ9 mot GoldBlues kinesiskatalande varumärke. Spelen kommer även att rullas ut på våra andra varumärken under kommande vecka.

<<
1
...
9
10
11
12
13
>>