Pressmeddelanden

GoldBlue genomför villkorat förvärv av Coegin Pharma AS

GoldBlue AB ("GoldBlue") och Coegin Pharma AB har idag undertecknat ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Coegin Pharma AS för en köpeskilling om cirka 30 MSEK. Förvärvet är avsett att finansieras genom en kvittningsemission, genom vilken Coegin Pharma AB blir majoritetsägare i GoldBlue, ett s.k. omvänt förvärv. Förvärvet är villkorat av bl.a. att bolagsstämman i GoldBlue beslutar om den efterföljande kvittningsemissionen samt att försäljningen godkänns av bolagsstämman i Coegin Pharma AB. Både GoldBlue och Coegin Pharma AB avser att kalla till extra bolagsstämmor inom kort.

Förvärvet följer den avsiktsförklaring som ingicks mellan GoldBlue och Coegin Pharma AB den 10 juni 2020 och är ett led i GoldBlues målsättning att förvärva en ny verksamhet som ersättning till den tidigare verksamheten som avyttrades under 2019.

Förvärvet innebär att GoldBlue förvärvar samtliga aktier i Coegin Pharma AB:s dotterbolag Coegin Pharma AS och ska finansieras genom en kvittningsemission, genom vilken Coegin Pharma AB blir majoritetsägare i GoldBlue, ett s.k. omvänt förvärv. GoldBlues firmanamn och verksamhet avses därefter ändras till Coegin Pharmas firmanamn och verksamhet. Coegin Pharma AB planerar att inom kort efter genomförd bolagsstämma i GoldBlue skifta ut de erhållna aktierna i GoldBlue, pro rata till sina aktieägare. Målsättningen är att aktien fortsatt ska vara noterad på NGM Nordic SME.

En ny noteringsprocess vid NGM Nordic SME kommer - i enlighet med NGM:s regelverk - att initieras omgående efter slutfört förvärv. Detta då GoldBlue genom förvärvet erhållit ny verksamhet. Ett noteringsgodkännande bedöms kunna erhållas från NGM 1 - 3 månader efter initierad noteringsprocess. Under den aktuellas ansökningsperioden kommer GoldBlues aktie att handlas på NGM Nordic SME:s observationslista, vilket är ett normalt förfarande vid ett s.k. omvänt förvärv.

Kvittningsemissionen ("Emissionen") avseende förvärvet av Coegin Pharma AS ska omfatta
356 500 000 aktier. Genom teckning och tilldelning av aktierna kommer Coegin Pharma AB att förvärva aktier i GoldBlue motsvarande 70,00 procent av kapitalet och rösterna efter Emissionen.

För det fall GoldBlue vid tidpunkten för avslutad Emission, inte innehar avtalad nivå på likvida medel om minimum 7 MSEK, ska en tilläggsköpeskilling, ("Tilläggsemissionen"), om högst 7 MSEK utgå till Coegin Pharma AB i relation till den aktuella avvikelsen. Tilläggsköpeskilling ska utgå i form av nyemitterade aktier genom kvittningsemission i GoldBlue. Tilläggsemissionen avseende eventuell tilläggsköpeskilling kan omfatta högst 83 333 333 aktier.

Coegin Pharma AB:s slutliga ägarandel i GoldBlue kan därmed uppgå till lägst 356 500 000 och högst 439 833 333 aktier motsvarande lägst 70,00 och högst 74,22 procent av antalet aktier och röster beaktat Emissionen och Tilläggsemissionen.

GoldBlues förvärv av Coegin Pharma AS är villkorat av:
- att bolagsstämman i GoldBlue beslutar om Emissionen och erforderliga bolagsordningsändringar;
- att bolagsstämman i Coegin Pharma AB godkänner försäljningen av dotterbolaget och beslutar om firmaändring;
- samt att Coegin Pharma AB erhåller från Aktiemarknadsnämnden ett undantag från budplikt för den tid som krävs för utskiftning av de aktier i GoldBlue som Coegin Pharma AB erhåller i transaktionen till dess aktieägare.

GoldBlue och Coegin Pharma AB avser att kalla till extra bolagsstämmor inom kort. Inför bolagsstämman kommer GoldBlue att publicera en informationsbroschyr avseende det villkorade förvärvet på bolagets hemsida.

"Mycket glädjande att vi nu kan ta nästa steg mot att transformera GoldBlue till ett nytt bolag med verksamhet inom läkemedelsutveckling. Detta är en milstolpe för båda bolagen och skapar goda förutsättningar för utveckling av nya läkemedel inom kroniska inflammatoriska sjukdomar och cancer", säger Rune Löderup, verkställande direktör i GoldBlue.

Denna information är sådan information som GoldBlue AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:45 CET den 30 juli 2020.

För frågor vänligen kontakta GoldBlue på runlod@gmail.com.

Vänligen besök också bolagets websida för mer information på www.goldblueab.se.

Stockholm den 30 juli 2020

För mer information kontakta:
Rune Löderup
runlod@gmail.com
+46 (0)8-55925266

Kort om GoldBlue
GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag. GoldBlue är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Filer för nedladdning
2020-09-14
Regulatorisk

GoldBlue AB ("GoldBlue") offentliggör informationsbroschyr inför extra bolagsstämma den 29 september 2020 med anledning av det villkorade förvärvet av Coegin Pharma AS.

2020-09-14
Regulatorisk

Med anledning av det tidigare kommunicerade villkorade förvärvet av Coegin Pharma AS och den kommande extra bolagsstämman den 29 september 2020 offentliggör GoldBlue AB ("GoldBlue") ytterligare information om Coegin Pharma AS och dess verksamhet. Coegin Pharma AS har som tillägg till tidigare kommunicerade utvecklingsprojekt som målsättning att genomföra en Fas IIa proof-of-concept studie under 2021 inom aktinisk keratos alternativt basalcellscancer. Denna studie är fullt finansierad med bolagets befintliga medel och denna första viktiga milestone förväntas nås under utgången av 2021.

2020-09-10
Regulatorisk

GoldBlue AB ("GoldBlue") rapporterar att Tore Duvold från och med idag utsetts till verkställande direktör i Coegin Pharma. Avgående VD, Berit Johansen, som tillika är grundare av Coegin Pharma, fortsätter i ledningsgruppen som Chief Scientific Officer. Efter slutfört omvänt förvärv av Coegin Pharma AS kommer Tore Duvold att utses till verkställande direktör i GoldBlue. Det beräknas ske den 29 september 2020.

2020-08-28
Regulatorisk

GoldBlue AB har idag publicerat sin delårsrapport för januari-juni 2020

Första halvåret: 1 januari - 30 juni 2020

  • Nettointäkter uppgick till 0,0 Mkr (0,6)
  • Försäljningskostnader var oförändrade 0,0 Mkr (0,0)
  • Bruttoresultatet minskade till 0,0 Mkr (0,6)
  • Administrationskostnader minskade till -1,2 Mkr (-1,6)
  • Resultatet före skatt uppgick till -1,3 Mkr (-0,6)
2020-08-27
Regulatorisk

Styrelsen i GoldBlue AB kallar härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 september 2020.

2020-07-30
Regulatorisk

GoldBlue AB ("GoldBlue") och Coegin Pharma AB har idag undertecknat ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Coegin Pharma AS för en köpeskilling om cirka 30 MSEK. Förvärvet är avsett att finansieras genom en kvittningsemission, genom vilken Coegin Pharma AB blir majoritetsägare i GoldBlue, ett s.k. omvänt förvärv. Förvärvet är villkorat av bl.a. att bolagsstämman i GoldBlue beslutar om den efterföljande kvittningsemissionen samt att försäljningen godkänns av bolagsstämman i Coegin Pharma AB. Både GoldBlue och Coegin Pharma AB avser att kalla till extra bolagsstämmor inom kort.

2020-06-10
Regulatorisk

GoldBlue AB ("GoldBlue") har idag undertecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i Coegin Pharma AB:s dotterbolag Coegin Pharma AS. Förvärvet är avsett att finansieras genom en kvittningsemission, genom vilken Coegin Pharma AB blir majoritetsägare i GoldBlue, ett s.k. omvänt förvärv. GoldBlues firmanamn och verksamhet avses därefter ändras till Coegin Pharmas firmanamn och verksamhet. Coegin Pharma AB kommer efter transaktionen att skifta ut de erhållna aktierna i GoldBlue till sina aktieägare. Målsättningen är att aktien fortsatt ska vara noterad på NGM Nordic SME. Beslut om förvärv av Coegin Pharma AS samt bl.a. beslut om ändringar i bolagsordningen, nyemission och val av ny styrelse m.m. kräver godkännande vid extra bolagsstämma. Avsiktsförklaringen är giltig till och med den 31 juli 2020 och förfaller därefter om inget avtal har ingåtts mellan parterna.

2020-06-01
Regulatorisk
1
2
...
7
>>