Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Kommuniké från årsstämma i GoldBlue AB (publ) den 2 april 2020

GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget"), org.nr. 559078-0465, höll årsstämma den 2 april 2020 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 80 000 SEK till styrelsens ordförande och med 40 000 SEK till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att omvälja Rune Löderup, Staffan Lindgren och Harmen Brenninjmeijer till styrelseledamöter. Harmen Brenninjmeijer omvaldes till styrelseordförande. Till Bolagets revisor omvaldes Mazars SET Revisonbyrå AB.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra automatiskt inlösenförfarande innefattande a) antagande av ny bolagordning, b) uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1 och c) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier enligt följande:

§ 4 i Bolagets bolagsordning ändras så att den får följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor."

Varje befintlig aktie i Bolaget delas upp i två aktier, varav en ska benämnas inlösenaktie i Euroclear-systemet. Inlösenaktierna ska lösas in efter den 25 juni 2020 som är den sista dagen för handel med inlösenaktierna. Avstämningsdag hos Euroclear för genomförande av uppdelning av aktierna är den 16 april 2020. Sista dagen för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenaktier kommer därmed att infalla den 14 april 2020 och första dagen för handel med Bolagets aktier exklusive rätt till inlösenaktier kommer att infalla den 15 april 2020. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 152 801 804 till 305 603 608, envar aktie med ett kvotvärde om 0,045 kronor.

Vidare ska Bolagets aktiekapital minskas med 6 876 081,18 kronor (minskningsbeloppet) för återbetalning till aktieägarna. Minskningen ska ske genom inlösen av 152 801 804 aktier. De aktier som ska lösas in utgörs av de inlösenaktier som nämnts ovan. Handel i inlösenaktierna beräknas ske under tiden från och med den 20 april 2020 till och med den 25 juni 2020. För varje inlöst aktie ska utbetalas en inlösenlikvid om kontant 0,10 kronor, varav 0,055 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Den totala inlösenlikviden beräknas uppgå till 15 280 180,40 kronor. Utöver minskningsbeloppet om 6 876 081,18 kronor beräknas således utskiftas ett belopp om sammanlagt 8 404 099,22 kronor, varvid Bolagets fria egna kapital ska tas i anspråk. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid är den 29 juni 2020. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear den 2 juli 2020.

Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 6 876 081,18 kronor, fördelat på sammanlagt 152 801 804 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,045 kronor. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets egna bundna kapital inte att påverkas.

Verkställandet av minskningsbeslutet förutsätter tillstånd av Bolagsverket då minskningsbeloppet ska användas för återbetalning till aktieägarna.

Stockholm 2 april 2020

GoldBlue AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rune Löderup, VD och styrelseledamot
Epost: runlod@gmail.com
Telefon: +46 8 559 252 66

Filer för nedladdning
2021-02-26
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande.

Styrelsen i Coegin Pharma AB ("Coegin" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 31,4 MSEK fördelat på en riktad nyemission av aktier om cirka 15 MSEK ("Riktade Emissionen") samt en företrädesemission av aktier om cirka 16,4 MSEK ("Företrädesemissionen" tillsammans "Emissionerna"). Investerare i den Riktade Emissionen är det holländska investmentföretaget Nyenburgh Holding BV.

Emissionerna ska tillsammans med befintliga medel finansiera Bolagets planerade kombinerade fas I/II studie av sin enzymhämmande läkemedelskandidat i aktinisk keratos, planering och uppstart av Bolagets framtida fas IIa studie av sin enzymhämmande läkemedelskandidat i basalcellscancer och vidare de prekliniska undersökningar som Bolagets framtida dotterbolag skall genomföra tillsammans, se separat pressmeddelande som kommunicerats idag.

2021-02-26
Regulatorisk

Under 2021 kommer Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma" eller "Bolaget") att fokusera på utveckling av läkemedel till behandling av hudcancersjukdomar. Såsom tidigare kommunicerats avser Coegin Pharma genomföra en kombinerad fas I/II-studie inom aktinisk keratos och som tillägg till tidigare utvecklingsplan planerar Bolaget därefter att genomföra en fas IIa-studie under 2022 i basalcellscancer.

2021-01-26
Regulatorisk

Det pressmeddelande som offentliggjordes idag 2021-01-26 08:53 innehöll korrekt bilaga men saknade textinnehåll. Rättelsen avser därför ett förtydligande av tidigare skickat pressmeddelande med information gällande inledning av samarbete med Studies&Me för utveckling av innovativ medicinsk behandling för patienter med aktinisk keratos. Texten finns nu återgiven i denna rättelse.

2021-01-26
Regulatorisk
2021-01-18
Regulatorisk

Coegin Pharma AB (nedan "Coegin Pharma"), meddelar härmed att NGM-börsen har godkänt dess omnoteringsprocess på Nordic SME. NGM-börsen har meddelat att aktierna i Coegin Pharma därför kommer att återföras till ordinarie notering.

2020-11-11
Regulatorisk

Coegin Pharma AB ("Bolaget") meddelar att en tilläggsköpeskilling om cirka 0,35 MSEK utfaller till Amrahp Nigeoc AB (tidigare Coegin Pharma AB), säljaren av Coegin Pharma AS. I samband med det omvända förvärvet av Coegin Pharma AS meddelades att en tilläggsköpeskilling skulle kunna utlösas baserat på kvarvarande kassabehållning i Bolaget efter slutfört förvärv. Styrelsen har i enlighet med bemyndigande från den extra bolagsstämman den 29 september 2020 beslutat om riktad kvittningsemission för reglering av den aktuella tilläggsköpeskillingen.

2020-10-23
Regulatorisk

Coegin Pharma AB meddelar idag att bolagets styrelse har fastställt avstämningsdagen för att erhålla utdelning av Coegin Pharma AB:s aktier i GB Dividend AB till den 5 november 2020.

2020-10-09
Regulatorisk

Bolagsverket har registrerat namnändringen från GoldBlue AB (publ) till Coegin Pharma AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.

1
2