Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

GoldBlue: Information från extra bolagsstämma i Coegin Pharma AB

Idag den 21 september 2020, hölls extra bolagsstämma i Coegin Pharma AB. Bolagsstämman fattade erforderliga beslut för det omvända förvärvets genomförande. Besluten är villkorade av att bolagsstämman i GoldBlue, med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktier, beslutar om kvittningsemission och erforderliga bolagsordningsändringar.

Denna information är sådan information som GoldBlue AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 17:15 CET den 21 september 2020.

För frågor vänligen kontakta GoldBlue på runlod@gmail.com.

Vänligen besök också bolagets websida för mer information på www.goldblueab.se.

Stockholm den 21 september 2020

För mer information kontakta:
Rune Löderup
runlod@gmail.com
+46 (0)8-55925266

Kort om GoldBlue
GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag. GoldBlue är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Filer för nedladdning