Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

GoldBlue AB har delat ut likvida medel genom inlösenprogrammet

Per idag den 3 juli har GoldBlue AB delat ut ca 15,3 MKr i inlösenprogrammet pro rata till alla aktieägare.

Kvarstående likvid i bolaget per den 3 juli är ca 7,7 Mkr.

GoldBlue planerar att byta verksamhet genom ett förvärv av samtliga aktier i Coegin Pharma AB:s helägda dotterbolag Coegin Pharma AS. Förvärvet är avsett att finansieras genom en kvittningsemission, genom vilken Coegin Pharma AB blir majoritetsägare i GoldBlue. Efter genomförd transaktion är avsikten att Coegin Pharma AB och dess aktieägare kommer att inneha cirka 70 procent av GoldBlues aktier och befintliga aktieägare i GoldBlue resterande cirka 30 procent av aktierna i bolaget.

För närvarande genomförs en due diligence av både Coegin Pharma och GoldBlue. Om due diligence visar sig motsvara förväntningarna från båda parter kommer GoldBlue kalla till en extra stämma för att kunna fatta nödvändiga beslut för att genomföra transaktionen.

Vänligen besök också bolagets websida för mer information på www.goldblueab.se.

Stockholm den 3 juli 2020

För mer information kontakta:
Rune Löderup
runlod@gmail.com
+46 (0)8-55925266

Kort om GoldBlue
GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag. GoldBlue är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Filer för nedladdning