Pressmeddelanden

Coegin Pharma AS planerar att genomföra en Fas IIa proof-of-concept studie under 2021 inom aktinisk keratos alternativt basalcellscancer

Med anledning av det tidigare kommunicerade villkorade förvärvet av Coegin Pharma AS och den kommande extra bolagsstämman den 29 september 2020 offentliggör GoldBlue AB ("GoldBlue") ytterligare information om Coegin Pharma AS och dess verksamhet. Coegin Pharma AS har som tillägg till tidigare kommunicerade utvecklingsprojekt som målsättning att genomföra en Fas IIa proof-of-concept studie under 2021 inom aktinisk keratos alternativt basalcellscancer. Denna studie är fullt finansierad med bolagets befintliga medel och denna första viktiga milestone förväntas nås under utgången av 2021.

Coegin Pharma AS är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av småmolekylterapier riktade mot nyckelenzymet cPLA. cPLA är medlem av fosfolipas A2-familjen, känd för sin inblandning i en mängd olika inflammatoriska sjukdomar samt i cancer. Genom årtionden av grundläggande och tillämpad forskning, utförd av Coegin Pharma AS och dess grundare, har cPLA konstaterats vara ett relevant terapeutiskt mål vid flera sjukdomar, inklusive, aktinisk keratos, basalcellscancer, leukemi, trippelnegativ bröstcancer och kronisk njursjukdom (CKD).

Bolaget har sedan bildandet investerat cirka 220 MSEK i sin forskning, varav bolaget erhållit forskningsstöd om cirka 100 MSEK från norska forskningsrådet. Vidare har bolagets forskning validerats genom ett stort antal publicerade vetenskapliga artiklar i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter samt genom bolagets samarbete med bl.a. professor Joseph V. Bonventre på Harvard Medical School och professor Edward A Dennis på University of California San Diego.

Bolaget har som målsättning att genomföra en Fas IIa proof-of-concept studie under 2021 inom aktinisk keratos alternativt basalcellscancer. Denna studie är fullt finansierad med bolagets befintliga medel och denna första viktiga milestone förväntas nås under utgången av 2021. Detta baserat på att bolaget tidigare har framgångsrikt slutfört en fas IIa-studie på 96 patienter med mild till måttlig psoriasis. Studien visade god klinisk effekt av bolagets cPLA-hämmare utan att några biverkningar observerades De positiva kliniska resultaten, tillsammans med solida data från ett flertal cell- och djurmodeller, stöder möjligheten för effektiv behandling av aktinisk keratos och basalcellscancer med bolagets cPLA-hämmare.

Under mitten av 2022 är nästa större milestone målsättningen att lämna in ansökan om klinisk prövning (Fas I) inom ytterligare en cancerindikation. Bolaget utvärderar även möjligheten att separat finansiera utvecklingen inom CKD, exempelvis genom en spin-out, alltför att skapa mervärde för bolagets aktieägare och för upprätthålla ett tydligt affärsmässigt fokus inom cancer. Beslut kring eventuell spin-out kommer att tas senast under 2022.

Ytterligare information om Coegin Pharma kommer att presenteras i samband med noteringsprocessen gentemot NGM Nordic SME samt genom en informationsbroschyr inför extra bolagsstämma den 29 september 2020.

Denna information är sådan information som GoldBlue AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:50 CET den 14 september 2020.

För frågor vänligen kontakta GoldBlue på [email protected].

Vänligen besök också bolagets websida för mer information på www.goldblueab.se.

Stockholm den 14 september 2020

För mer information kontakta:
Rune Löderup
[email protected]
+46 (0)8-55925266

Kort om GoldBlue
GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag. GoldBlue är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Filer för nedladdning
2020-10-09
Regulatorisk

Bolagsverket har registrerat namnändringen från GoldBlue AB (publ) till Coegin Pharma AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.

2020-10-08
Regulatorisk

Bolagsverket har idag registrerat de beslut som antogs vid extra bolagsstämma den 29 september 2020. Besluten gällde vinstutdelning, bolagsordningsändringar, företagsnamn, kvittningsemission, styrelse och revisor, bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner. Nytt antal registrerade aktier och röster uppgår till 509 301 804.

2020-09-29
Regulatorisk

Idag den 29 september 2020, hölls extra bolagsstämma i GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget"). Stämman beslutade enhälligt att bifalla samtliga beslutsförslag vilket innebär att det omvända förvärvet av Coegin Pharma AS nu är slutfört. I enlighet med tidigare publicerat pressmeddelande utsågs Tore Duvold till verkställande direktör på det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet. Bolaget genomgår nu en omnoteringsprocess vid NGM Nordic SME och under noteringsprocessen handlas Bolagets aktie på NGM Nordic SME:s observationslista.

2020-09-14
Regulatorisk

GoldBlue AB ("GoldBlue") offentliggör informationsbroschyr inför extra bolagsstämma den 29 september 2020 med anledning av det villkorade förvärvet av Coegin Pharma AS.

2020-09-14
Regulatorisk

Med anledning av det tidigare kommunicerade villkorade förvärvet av Coegin Pharma AS och den kommande extra bolagsstämman den 29 september 2020 offentliggör GoldBlue AB ("GoldBlue") ytterligare information om Coegin Pharma AS och dess verksamhet. Coegin Pharma AS har som tillägg till tidigare kommunicerade utvecklingsprojekt som målsättning att genomföra en Fas IIa proof-of-concept studie under 2021 inom aktinisk keratos alternativt basalcellscancer. Denna studie är fullt finansierad med bolagets befintliga medel och denna första viktiga milestone förväntas nås under utgången av 2021.

2020-09-10
Regulatorisk

GoldBlue AB ("GoldBlue") rapporterar att Tore Duvold från och med idag utsetts till verkställande direktör i Coegin Pharma. Avgående VD, Berit Johansen, som tillika är grundare av Coegin Pharma, fortsätter i ledningsgruppen som Chief Scientific Officer. Efter slutfört omvänt förvärv av Coegin Pharma AS kommer Tore Duvold att utses till verkställande direktör i GoldBlue. Det beräknas ske den 29 september 2020.

2020-08-28
Regulatorisk

GoldBlue AB har idag publicerat sin delårsrapport för januari-juni 2020

Första halvåret: 1 januari - 30 juni 2020

  • Nettointäkter uppgick till 0,0 Mkr (0,6)
  • Försäljningskostnader var oförändrade 0,0 Mkr (0,0)
  • Bruttoresultatet minskade till 0,0 Mkr (0,6)
  • Administrationskostnader minskade till -1,2 Mkr (-1,6)
  • Resultatet före skatt uppgick till -1,3 Mkr (-0,6)
2020-08-27
Regulatorisk

Styrelsen i GoldBlue AB kallar härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 september 2020.

1
2
...
7
>>