Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Coegin Pharma AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden januari - december 2020


Sammanfattning av bokslutskommuniké för Coegin Pharma AB

Finansiell översikt för fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -1 567 (347) TSEK
 • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,003 (0,07) TSEK
 • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,003 (0,07) TSEK

Finansiell översikt för helåret, 1 januari - 31 december 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -46 276 (-13 084) TSEK
 • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,09 (-3,56) TSEK
 • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,09 (-3,56) TSEK
 • Soliditeten uppgick till 87,3 (35,2) %
 • Likvida medel: 16 647 (1 768) TSEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020

 • 2020-10-09 GoldBlue AB bytte namn till Coegin Pharma AB.
 • 2020-10-23 Avstämningsdag för utdelning av aktierna i GB Dividend AB fastställdes till den 5 november 2020.
 • 2020-11-11 Tilläggsköpeskilling till säljaren av Coegin Pharma AS betalades samt beslut om kvittningsemission fattades av styrelsen.
 • 2020-12-16 Utskiftning av samtliga Amrahp Nigeoc AB:s innehavda aktier genomfördes.
 • 2020-12-18 BioStock publicerade nulägesrapport om Coegin Pharma AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2021-01-18 Omnoteringsprocessen på Nordic SME slutfördes.
 • 2021-01-26 Coegin Pharma AB inledde ett samarbete med Studies&Me för utveckling av innovativ medicinsk behandling för patienter med aktinisk keratos.
 • 2021-01-27 Valberedning utsågs inför årsstämma 2021.
 • 2021-02-26 Statusuppdatering gällande Coegin Pharma AB.
 • 2021-02-26 Coegin Pharma AB genomför en riktad emission och en företrädesemission om totalt cirka 31,4 MSEK.

VD Tore Dovolds kommentar:

"2020 var ett framgångsrikt år för Coegin Pharma där vi gjorde en kapitalanskaffning under maj månad, utarbetade en ambitiös strategi med fokus på cancer samt noterades på NGM Nordic SME genom ett omvänt förvärv. Vi har etablerat ett starkt samarbete med Studies&Me och Bispebjerg Hospital om en kombinerad klinisk fas I/II-studie inom aktinisk keratos med AVX001. Aktinisk keratos är en mycket vanlig sjukdom som riskerar att utvecklas till allvarlig hudcancer och där tillgänglig behandling av sjukdomen ofta är mindre effektiv, tidskrävande och obehaglig. Vi förväntar oss att slutföra studien redan under 2021 och presentera resultaten i början av 2022.


Vi är redo att utnyttja den terapeutiska potentialen i vår plattform till att utveckla läkemedel för flera indikationer där behovet av nya och bättre behandlingar är stort. Vi vill därför bygga värde genom en stark pipeline inom både hudcancer och systemisk cancer, där exempelvis leukemi och bröstcancer är intressanta indikationer. Dessutom har vi lovande prekliniska resultat inom fibros och kronisk njursjukdom med ett potentiellt stort värde.
Det intressanta med bolaget är den unika terapeutiska plattformen baserad på årtionden av framgångsrik forskning och kliniskt validerat målenzym, cPLA, som spelar en nyckelroll i många sjukdomar associerade med cancer, inflammation och fibros. Vi utgår från patienternas behov för att skapa en effektiv, säker och praktisk behandling. Vi fokuserar på de sjukdomar där det i dag saknas tillräckligt bra behandlingsalternativ och där våra produkter kan göra stor skillnad för patienterna.

Vi har nu avslutat vårt strategiarbete för de kommande åren efter noggranna analyser av Bolagets projektportfölj och potentiella utvecklingsplaner kontra kapitalbehov. Det är med stor glädje jag kan presentera bredden i vår pipeline och potentialen i bolaget. Min bedömning är, även om strategin är ambitiös, att det är en realistisk modell för utveckling av Bolagets projektportfölj och bedömer att planen ovan ger en trovärdig möjlighet att fullfölja projekten och samtidigt skapa goda förutsättningar för värdeutveckling för våra aktieägare.

Vi har idag byggt upp rätt expertis för vårt pågående projekt inom aktinisk keratos och kommande projekt inom basalcellscancer. Genom den planerade uppdelningen av Bolagets övriga projekt i separata dotterbolag ger vi oss bättre förutsättningar att knyta specifik kompetens till respektive projekt för att driva samtliga projekt framåt med bibehållen fokus. Även om det kommer att krävas hårt arbete ser jag att det finns goda möjligheter att genomföra planen. Den solida vetenskapliga grund som skapats under ledning av professor Berit Johansen och hennes samarbetspartners, kombinerat med ett begränsat kapitalbehov under den kommande tvåårsperioden, gör att jag ser med tillförsikt på Coegin Pharmas framtid."

För fullständig bokslutskommuniké, se Coegin Pharmas hemsida (www.coeginpharma.com) alternativt bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: td@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Om Coegin Pharma AB

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

2021-03-11
Regulatorisk

Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma" eller "Bolaget") har härmed nöjet att meddela att bolaget, i enlighet med tidigare kommunicerad tidsplan, den 11 mars 2021 har lämnat in ansökan för klinisk prövning (CTA, Clinical Trial Application) till det danska läkemedelsverket och till den vetenskapliga etikkommittén. Ansökan gäller för tillstånd att starta en klinisk fas I/II-studie med läkemedelskandidaten AVX001 inom aktinisk keratos. Svar förväntas erhållas inom 90 dagar.

2021-03-10

BioStock har den 10 mars 2021 publicerat en artikel om Coegin Pharmas nya strategi och nyemissioner för att finansiera denna på sin hemsida. Artikeln finns även tillgänglig på Coegin Pharmas hemsida.

2021-02-26
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande.

Styrelsen i Coegin Pharma AB ("Coegin" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 31,4 MSEK fördelat på en riktad nyemission av aktier om cirka 15 MSEK ("Riktade Emissionen") samt en företrädesemission av aktier om cirka 16,4 MSEK ("Företrädesemissionen" tillsammans "Emissionerna"). Investerare i den Riktade Emissionen är det holländska investmentföretaget Nyenburgh Holding BV.

Emissionerna ska tillsammans med befintliga medel finansiera Bolagets planerade kombinerade fas I/II studie av sin enzymhämmande läkemedelskandidat i aktinisk keratos, planering och uppstart av Bolagets framtida fas IIa studie av sin enzymhämmande läkemedelskandidat i basalcellscancer och vidare de prekliniska undersökningar som Bolagets framtida dotterbolag skall genomföra tillsammans, se separat pressmeddelande som kommunicerats idag.

2021-02-26
Regulatorisk

Under 2021 kommer Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma" eller "Bolaget") att fokusera på utveckling av läkemedel till behandling av hudcancersjukdomar. Såsom tidigare kommunicerats avser Coegin Pharma genomföra en kombinerad fas I/II-studie inom aktinisk keratos och som tillägg till tidigare utvecklingsplan planerar Bolaget därefter att genomföra en fas IIa-studie under 2022 i basalcellscancer.

2021-02-25

BioStock har den 25 februari 2021 publicerat en intervju med ansvariga klinikern i det kliniska programmet, professor Merete Hædersdal om aktinisk keratos och Coegin Pharmas kliniska utvecklingsprogram på sin hemsida. Intervjun finns även tillgänglig på Coegin Pharmas hemsida.

1
2
3
4
5