Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Budgivaren på GoldBlue Ltd. erhåller exklusivitet fram till den 16 september 2019

Budgivaren som önskar förvärva GoldBlue Ltd erhåller exklusivitet fram tills den 16 September. Då arbete med slutförande av due diligence och köpeavtal har tagit mera tid än beräknat erhåller köparen exklusivitet fram till den 16 september. Då de övergripande villkoren kring köpeskilling är klara och kommunicerade kommer extra bolagsstämma den 9e september rösta om att affären skall genomföras.

GoldBlue har fått väldigt många frågor kring den pågående affären och presenterar i denna pressrelease svar på de frågor vi har fått.

Frågor och Svar i samband med bud på GoldBlue Ltd:

 1. Kommer emissionslikviden som togs in i Juli att betalas tillbaka till ägarna.
  Företrädesemissionen tecknades till 85% och det emitterades aktier för 14,3 Mkr varav 3,7 Mkr var kvittningar. Så nettolikvid från emissionen var 10,6 Mkr. Av dessa 10,6 Mkr har brygglån och räntor motsvarande ca 6 Mkr återbetalats. Emissionskostnaderna uppgick till 2,9 Mkr varav 1,1 Mkr var ersättning till garanterna, 1,3 Mkr var ersättning till Augment Partners och resterande till advokatkostnader, NGM, Euroclear samt marknadsföring av emissionen.

  Löneutbetalningar till anställda i Manila har gjorts i Juli och Augusti om ca 1,1 Mkr per månad.

  Det som nu kvarstår i kassan i GoldBlue AB är ca 1 Mkr men bolaget har även leverantörsskulder som i nuläget uppgår till ca 2 Mkr.
   
 2. Vad blir nettolikviden från affären som betalas till GoldBlue AB?
  Köparen önskar förvärva GoldBlue Ltd för 2,85 MEUR som idag motsvarar ca 30,5 Mkr. Av detta dras ett lån som GoldBlue AB har tagit av köparen i Augusti på 250.000 EUR som är ca 2,7 Mkr. Kvar att föras över till GoldBlue AB är då 27,8 Mkr.
   
 3. Finns det skulder i dotterbolagen?
  Alla obetalda räkningar i dotterbolagen som är relaterade till rörelsen fram till den 16 september kommer betalas av GoldBlue AB och räknas av köpeskillingen.
   
 4. Är GoldBlues styrelse överens om att genomföra affären?
  Ja, hela styrelsen är överens om att det är nödvändigt att genomföra affären
   
 5. Har några ledamöter i styrelsen eller större ägare intressekonflikter?
  Nej, ingen ledamot eller större ägare har ett ägande eller annat intresse i det köpande bolaget.
   
 6. När kommer namnet på köparen att offentliggöras?
  Namnet på köparen kommer offentliggöras så snart köpeavtalet är klart.
   
 7. När kommer affären att genomföras?
  Köparens advokater jobbar nu med att slutföra en legal due diligence som beräknas vara klar innan den 13e september. Parallellt med detta arbete tas det fram ett köpeavtal. Målsättningen är att vi har alla detaljer i ett köpeavtal klart innan den 9e september och sedan skall det finjusteras. Affären villkoras av att extra bolagsstämma den 9e september tar ett beslut om att genomföra affären. Köpeavtalet beräknas signeras innan den 16 september.
   
 8. Kommer köparen kräva garantier och kommer delar av likviden sättas av på ett escrow konto?
  Ja, köparen kräver flera garantier för att det inte hittas skulder eller krav som de inte hittar under en due diligence och därför kommer ca 500.000 EUR sättas av på ett escrow konto hos en advokatbyrå under en avtalad garantiperiod som kan bli upp till 12 månader. När garantiperioden är över kommer dessa pengar delas ut till befintliga ägare om köparen inte har lämnat några krav på ersättningar.
   
 9. Vad blir transaktionsavgifterna?
  Kostnader för advokater och rådgivare för att genomföra transaktionen är ca 1,4 Mkr.
   
 10. När och hur betalas likvid ut till alla aktieägare?
  Vi räknar med att göra utbetalningen genom ett inlösenprogram av aktier eller en utdelning. Vi kommer genomföra det som är skattemässigt förmånligt för aktieägarna. En utbetalning av den första likviden kommer ske så snabbt det är möjligt.
   
 11. Kommer delar av likviden behållas i GoldBlue AB?
  Ja, delar av likviden kommer behållas i GoldBlue AB då bolaget har månatliga kostnader tills det säljs eller avvecklas. Dessa kostnader kommer bla vara noteringskostnader till NGM, mentor GW Fondkommission, kontor, kostnader för IR, VD, revision, bokslut, redovisning och styrelse. Max 1,5 MSEK kommer behållas i det noterade bolaget. Blir det en likvidation av bolaget och det finns pengar kvar så kommer dessa delas ut pro rata till aktieägarna.
   
 12. Vad gör ni med det noterade bolaget?
  Det noterade bolaget har idag ca 4500 aktieägare och är noterat på NGM MTF. Styrelsen kommer söka efter bolag som är intresserad av att ta över bolaget och noteringsplatsen på NGM och försöka göra en affär som gynnar alla ägare best möjligt. Om bolaget tas över av ett annat bolag kommer aktier i den nya verksamheten delas ut pro rata till GoldBlues ägare.
   
 13. Vad händer om affären inte genomföras?
  Då de likvida medlen i GoldBlue AB är begränsade kommer det behövas genomföras en nyemission för att finansiera verksamheten om affären inte blir av. Denna emission måste genomföras omedelbart. Det finns även risk för att bolaget måste avveckla delar eller hela sin verksamhet i Asien om inte tillräcklig finansiering erhållas i tid.

För mer information vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig
Email: ir@goldblue.eu 
Tel: +46 (0)8 559 25 266 

Denna information är sådan information som GoldBlue AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 05 september 2019  kl. 11:08 CET.

Kort om GoldBlue

GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med fokus på tillväxtmarknader i Asien. GoldBlue erbjuder spelarna på tillväxtmarknader det senaste inom iGaming, som drivs på den senaste tekniken, med modernt användargränssnitt (UI) och är mobilanpassad. GoldBlue är noterat på NGM Nordic MTF, vilket ger aktieägare den unika möjligheten att investera inom iGaming på tillväxtmarknader genom ett svenskt börsnoterat bolag. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Filer för nedladdning