Företrädesemission 2021

Företrädesemissionen i Coegin Pharma blev fulltecknad och bolaget tillförs cirka 16,4 MSEK genom företrädesemissionen

Den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 16,4 MSEK som offentliggjordes den 26 februari 2021 ("Företrädesemissionen") i Coegin Pharma AB ("Coegin" eller "Bolaget") tecknades till totalt 100,1 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemission

Styrelsen i Coegin har beslutat att genomföra en emission av högst 51 343 636 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, d.v.s en företrädesemission. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande som erhölls från årsstämman den 2 april 2020. Företrädesmissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 2 310 463,62 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 16,4 MSEK vid full teckning.

Företrädesemissionen ska genomföras på följande villkor:

Teckningskurs: 0,32 SEK per aktie (dvs. samma teckningskurs som i den Riktade Emissionen)  
Emissionsvolym: Vid fullteckning tillförs Coegin cirka 16,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.  
Aktiekapital och Utspädning: Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med högst 2 310 463,62 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt, som vid full teckning i Företrädesemissionen uppgår till cirka 9,09 procent, beräknat före den annonserade Riktade Emissionen.  
Avstämningsdag: Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för fastställande av rätt att erhålla teckningsrätter infaller den 5 mars 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter infaller den 3 mars 2021. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter infaller den 4 mars 2021.  
Teckningsperiod: Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med 9 mars 2021 till och med den 23 mars 2021.  
Teckningsrätter Företrädesemissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. Varje en (1) aktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt, tio (10) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Företrädesemissionen.  
Handel i teckningsrätter Handel i teckningsrätter äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 9 mars 2021 till och med den 18 mars 2021.  
Tilldelningsprinciper För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också har tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter och i andra hand ska tilldelning ske till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  

VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av Företrädesemissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

  • 3 mars - Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt
  • 4 mars - Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt
  • 5 mars - Avstämningsdag i Företrädesemissionen
  • 8 mars - Beräknad dag för offentliggörande av investeringsmemorandum
  • 9 mars - 18 mars - Handel i teckningsrätter
  • 9 mars - 23 mars Teckningsperiod
  • 9 mars - Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket - Handel i BTA
  • 25 mars - Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Inbjudan till teckning av aktier

Brev till aktieägarna 17 mars 2021

Letter to the shareholders 17 March 2021